ALGEMENE VOORWAARDEN MOTRAC INTERN TRANSPORT B.V. KVK: 08057917

A. Algemeen 

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten door Motrac Intern Transport B.V. (“Motrac”) en haar contractpartij (“Afnemer”). 

1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende delen: - Deel A: Algemeen; - Deel B: Koop; - Deel C: Huur; en - Deel D: Reparatie, Onderhoud en Service. 

1.3 Deel A is op elke overeenkomst van toepassing. Delen B tot en met D zijn van toepassing wanneer er sprake is van koop (B), huur (C) en/of Reparatie, Onderhoud en Service (D). 

1.4 Wanneer sprake is van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in een overeenkomst en het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst. Is er sprake van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deel A: Algemeen en een overig deel van deze algemene voorwaarden, dan prevaleert het bepaalde in het overige deel. 

2. Aanbiedingen 

2.1 Aanbiedingen en offertes van Motrac zijn vrijblijvend. De inhoud van documentatie zoals voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst door Motrac aan Afnemer verzonden, maakt geen deel uit van de Overeenkomst. 

2.2 Afnemer staat in voor de juistheid van door haar aan Motrac verschafte informatie. 

3. Duur 

3.1 Wanneer een overeenkomst niet door volbrenging eindigt, wordt een overeenkomst aangegaan voor de daarin bepaalde duur en bij gebreke daarvan voor de duur van 1 jaar. 

3.2 Wanneer een overeenkomst niet door volbrenging eindigt en voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt de overeenkomst na afloop van de initiële duur telkens stilzwijgend verlengd voor een duur van 1 maand. 

4. Kwaliteit 

4.1 Motrac staat ervoor in dat door haar aan Afnemer geleverde zaken voldoen aan de in de overeenkomst opgenomen specificaties, mits zaken door Afnemer op een normale en voor de zaken gebruikelijke wijze worden gebruikt conform de voorschriften van Motrac en het doel waarvoor zaken zijn vervaardigd. 

4.2 Zaken worden geleverd met handleidingen, instructieboeken en soortgelijke documentatie. Voorgaande documenten maken onderdeel uit van de overeenkomst. Indien bij gebruik blijkt dat deze documenten ontbreken, is de Afnemer gehouden deze op te vragen bij Motrac. 

4.3 Afnemer is gehouden om de in artikel 4.2 bedoelde stukken voor het gebruik van de zaken zorgvuldig te bestuderen, personeel dat met de zaken werkt te verplichten om hetzelfde te doen en de zaken overeenkomstig deze stukken te (laten) gebruiken. Motrac is niet aansprakelijk voor schade wanneer Afnemer tekortschiet om aan zijn verplichtingen in dit artikel te voldoen. 

4.4 Als Afnemer tot ingebruikname van geleverde zaken overgaat, worden zaken geacht te beantwoorden aan de overeenkomst. 

4.5 Afnemer dient gebreken uiterlijk 15 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te melden. Doet Afnemer dit niet dan is Motrac niet gehouden om tot herstel of vervanging over te gaan. 

4.6 Om een juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken zal Afnemer Motrac al dan niet op verzoek, tijdig van informatie voorzien. Afnemer is ermee bekend dat Motrac haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst uitvoert op basis van de door Afnemer aan Motrac verstrekte inlichtingen en informatie en Afnemer staat in voor de juistheid daarvan. 

5. Levering en eigendom 

5.1 Motrac levert ex works (Incoterms 2010). De door Motrac kenbaar gemaakte (leverings-) termijnen zijn indicatief. 

5.2 Door Motrac geleverde zaken blijven het eigendom van Motrac totdat Afnemer aan al haar betalingsverplichtingen jegens Motrac heeft voldaan. 

5.3 Indien Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet nakomt, of indien Motrac vreest dat Afnemer in de nakoming van verplichtingen tekort zal schieten, is Motrac gerechtigd om geleverde zaken bij Afnemer af te (laten) halen. Afnemer is verplicht hier volledige onvoorwaardelijke medewerking aan verlenen. 

5.4 Motrac is gerechtigd om de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren. 

6. Onderhoud 

6.1 Tenzij zaken van Motrac zijn gekocht, of wanneer uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is Afnemer gehouden om onderhouds-, reparatie en soortgelijke werkzaamheden exclusief door Motrac te laten verrichten. In voorkomend geval is het bepaalde in Deel D: Reparatie, Onderhoud en Service van toepassing. 

7. Inbedrijfsstelling 

7.1 Tenzij anders overeengekomen zijn (de kosten van) montage, installatie, inbedrijfstelling of de daarvoor benodigde materialen niet inbegrepen bij de overeenkomst. De kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen en dergelijke zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders is bepaald. 

7.2 Motrac is niet verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen. 

7.3 Wanneer in de overeenkomst is opgenomen dat montage, installatie en/of inbedrijfstelling (mede) door Motrac zal worden uitgevoerd zal Afnemer voor eigen rekening en risico steeds alle door Motrac verzochte medewerking en materialen verschaffen. 

8. Prijs en betaling 

8.1 Prijzen zijn exclusief btw en exclusief van overheidswege opgelegde heffingen, assemblagekosten, transportkosten en verzekeringskosten. 

8.2 Tenzij anders overeengekomen zal Motrac Afnemer uitsluitend digitaal factureren. 

8.3 Motrac is gerechtigd haar prijzen aan te passen wanneer de kosten voor de uitvoering van de overeenkomst stijgen als gevolg van omstandigheden die buiten haar controlesfeer liggen zoals door prijsverhogingen van toeleveranciers, ingeval van aanpassing van premies voor sociale lasten en andere verzekeringen, loodtoeslag, belastingen, etc. 

8.4 Prijzen worden in belangrijke mate bepaald door de kostprijzen; dat wil zeggen de totale kosten die Motrac maakt voor het leveren van een zaak. Die kosten bestaan onder meer uit (aanschaf)kosten met betrekking tot zaken, materiaal en/of onderdelen, transportkosten, personeelskosten, fabricagekosten en alle overige kosten (hierna gezamenlijk “Kostencomponenten”). In het geval van verhogingen of verlagingen van Kostencomponenten die zich voordoen ná het sluiten van de overeenkomst met Afnemer, maar vóór of tijdens de productie en/of levering van de zaken, is Motrac gerechtigd om ook na het sluiten van de overeenkomst dit dienovereenkomstig in rekening te brengen aan de Afnemer, waardoor de prijs van de zaken op de factuur wordt verhoogd of verlaagd conform de Richtlijn Prijswijzigingen. Motrac zal altijd een algehele afweging van de Kostencomponenten uitvoeren en, in geval van verhoging van individuele Kostencomponenten, ook rekening houden met een mogelijke verlaging van andere Kostencomponenten (en vice versa). De bepalingen van deze alinea zijn van overeenkomstige toepassing op gekochte onderdelen/toebehoren die door Motrac worden geleverd en waarvan de prijzen dienovereenkomstig veranderen na het sluiten van de overeenkomst. 

8.5 Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Afnemer dient facturen van Motrac binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn volledig en zonder verrekening of opschorting te voldoen. Wanneer geen betalingstermijn wordt vermeld, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na facturatiedatum. 8.6 Afnemer is te allen tijde verplicht de (huur)termijnen te voldoen. Schade of gebreken aan de zaken of de omstandigheid dat het gebruik daarvan om enige andere reden niet mogelijk is of niet is toegestaan krachtens enige wet, regeling of overeenkomst, geven Afnemer niet het recht enige (betalings)verplichting op te schorten. 

8.7 Zodra Afnemer in verzuim is, is hij wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom. Betalingen gaan eerst in mindering op verschenen rente en kosten en vervolgens in mindering op de hoofdsom. 

9. Intellectueel eigendom 

9.1 De overeenkomst(en) strekken niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Motrac behoudt zich, eventueel ten behoeve van diens toeleveranciers, alle rechten met betrekking tot de door haar aan Afnemer verstrekte zaken en overige materialen voor. 

9.2 Afnemer verkrijgt met betrekking tot door Motrac aan haar verstrekte materialen zoals adviezen, rapporten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, software etc., het onoverdraagbare, niet-sublicentieerbare recht om de materialen gedurende de duur van de overeenkomst voor eigen intern gebruik te gebruiken. 

9.3 Afnemer garandeert dat de door haar aan Motrac verstrekte zaken en overige materialen geen inbreuk maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart Motrac, en zal Motrac volledig schadeloos houden, voor aanspraken van derden verband houdend met de stelling dat door Afnemer aan Motrac verstrekte zaken en/of overige materialen inbreuk maken op een recht van die derde. 

10. Vertrouwelijke informatie 

10.1 Partijen zijn verplicht om informatie van de andere partij die onder een verplichting van geheimhouding is verstrekt, of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs moet worden aangenomen, vertrouwelijk te behandelen. In dit kader dient de ontvangende partij dezelfde maatregelen te nemen als de maatregelen genomen voor de bescherming van haar eigen vertrouwelijke maatregelen en tenminste redelijke maatregelen. 

10.2 De aanbiedingen en prijzen van Motrac zijn van vertrouwelijke aard. 

11. Aansprakelijkheid 

11.1 De aansprakelijkheid van Motrac, uit welke hoofde dan ook ontstaan, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, dan wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van door Motrac bedongen vergoedingen (exclusief btw) voor 1 jaar. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Motrac meer bedragen dan € 1.250.000, -. 

11.2 De aansprakelijkheid van Motrac voor schade door dood of lichamelijk letsel bedraagt in totaal nooit meer dan € 2.500.000, - 

11.3 Motrac is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, stilstand en overige gevolgschade. 

11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid vervallen ingeval van opzet of grove schuld. 

11.5 Afnemer vrijwaart Motrac voor aanspraken van derden uit hoofde van de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

12. Verzekering 

12.1 Behoudens het geval dat gehuurde zaken verzekerd worden via Motrac, verplicht Afnemer zich om van Motrac gehuurde zaken en zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust afdoende WA & casco te verzekeren en verzekerd te houden tegen verduistering, diefstal, brand-, ontploffings- en waterschade en de polis en bewijs van premiebetaling op eerste verzoek aan Motrac ter inzage te geven. 

12.2 Afnemer cedeert hierbij, reeds nu voor alsdan, vorderingen die hij heeft uit hoofde van zijn verzekeringsovereenkomst en garandeert, onverlet het recht van Motrac om een dergelijke mededeling te doen, hier onverwijld mededeling van te doen aan zijn verzekeraar. 

13. Overmacht

13.1 Motrac is niet gehouden om verplichtingen na te komen ingeval van overmacht. Als overmacht opleverende omstandigheden worden onder meer beschouwd: staking, brand, waterschade, natuurrampen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, brand, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers alsmede wanprestatie van toeleveranciers, onvoldoende toevoer van grondstoffen en/of onderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd. 

13.2 Zodra overmacht optreedt zal Motrac eenzijdig bevoegd zijn overeengekomen leveringstermijnen zodanig te verlengen als redelijk is in verband met de opgetreden overmacht, alsmede de overeenkomst gedeeltelijk na te komen. 

13.3 Indien een overmachtssituatie langer dan 120 dagen duurt, of voorzienbaar is dat deze langer dan 120 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd om deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Wat op grond van de overeenkomst is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

14. Beëindiging 

14.1 Partijen zijn gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijk ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen indien: - de andere partij surseance van betaling aanvraagt; - de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; - de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen; - Afnemer, ondanks verzoek daartoe van Motrac, geen of onvoldoende zekerheid stelt voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de met Motrac gesloten overeenkomsten; - op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd; - Afnemer enige verplichting uit een Raamovereenkomst, orderbevestiging(en) en/ of algemene voorwaarden niet, niet tijdig, niet volledig of niet correct nakomt zulks na daartoe deugdelijk te zijn gesommeerd dan wel Motrac redelijke grond heeft zulks te vrezen of te vrezen dat inbreuk zal worden gemaakt op het eigendomsrecht van Motrac op de zaken; - indien de zeggenschap over Afnemer wijzigt. 

14.2 Een ontbinding van een overeenkomst laat dat wat partijen over en weer hebben gepresteerd onverlet tenzij een partij ten aanzien van deze prestaties in verzuim verkeerd. 

14.3 Bij beëindiging van een overeenkomst uit hoofde van het bepaalde in dit artikel 14 en ingeval van ontbinding van deze overeenkomst door Motrac worden de resterende vorderingen op Afnemer direct volledig opeisbaar. Motrac is te allen tijde gerechtigd om in geval van ontbinding haar vorderingen met eventuele vorderingen van afnemer te verrekenen. 

15. Overdracht 

15.1 Afnemer kan de overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Motrac. 

15.2 Afnemer verleent Motrac hierbij bij voorbaat toestemming om de overeenkomst en/of het eigendom van de zaak en de daaruit voortvloeiende rechten, geheel of gedeeltelijk aan derden over dragen, te verkopen of anderszins te vervreemden. 

16. Contactpersonen en escalatieregeling 

16.1 Partijen zullen ieder een contactpersoon aanwijzen met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 

16.2 Wanneer een partij meent dat er sprake is van een geschil zal deze dit schriftelijk aan de andere partij melden. 16.3 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 

16.2 bedoeld melding zullen de contactpersonen in overleg treden om te proberen het geschil op te lossen. 16.4 Indien het in artikel 

16.3 bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt, zullen directies van Motrac en Afnemer binnen 14 dagen na het overleg bijeenkomen om te proberen het geschil op te lossen. 

16.5 Het bepaalde in dit artikel 16 laat de rechten van partijen onverlet en staat partijen dus niet in de weg om conservatoire rechtsmaatregelen te treffen of om een voorziening in kort geding te vragen. 

17 Gebruik van persoonsgegevens 

17.1 Voor zover Motrac in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens verwerkt, zijn de volgende bepalingen van dit artikel van toepassing. Voor de toepassing van dit artikel worden onder “Afnemer” mede verstaan de directeuren, aandeelhouders en andere functionarissen van de rechtspersoon. 

17.2 Motrac is verantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die aan haar in verband met de overeenkomst zijn of zullen worden verstrekt, en kan deze gebruiken en verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden (i) het beoordelen van aanvragen, zoals de aanvraag tot het aangaan van een overeenkomst met Motrac, (ii) fraudepreventie en incasso en (iii) de administratie en uitvoering van de overeenkomst, zekerheidsdocumenten en aanverwante overeenkomsten. 

17.3 Ten behoeve van deze doeleinden kan Motrac de informatie doorgeven aan of delen met groepsmaatschappijen van Motrac, te vinden op http://royalreesink. com/over-ons/onze-bedrijven/, verzekeraars, Motrac ’s rechtsopvolgers en incassobureaus. 

17.4 Voor gebruikmaking van het recht op inzage in, correctie en verwijdering van persoonsgegevens kan contact met Motrac worden opgenomen via info@motrac.nl. 

17.5 Het verwerken van persoonsgegevens van Afnemer wordt uitgevoerd in overeenstemming met regelgeving toepasselijk op de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gebruikt voor een ander doel dan de in artikel 17.2 en artikel 17.3 genoemde doeleinden. 

18 Overig 

18.1 De toepasselijkheid van voorwaarden gehanteerd door Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

18.2 Wanneer een bepaling in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

19 Toepasselijk recht en geschillen 

19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Motrac en Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 

19.2 Geschillen tussen Motrac en Afnemer worden exclusief voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland. B. Koop 1. Toepasselijkheid Deel B: Koop 1.1 De in dit Deel 

B: Koop opgenomen bepalingen zijn, in combinatie met Deel A: Algemeen, van toepassing wanneer Motrac zaken aan Afnemer verkoopt. 

2. Koop en verkoop 

2.1 Motrac verkoopt en Afnemer koopt de zaken naar aard en aantal zoals in de overeenkomst is bepaald. 

2.2 Afnemer draagt het risico van de selectie van gekochte zaken. 

2.3 Motrac staat ervoor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik en voldoen aan de specificaties zoals opgenomen in de overeenkomst. 

2.4 Afnemer is, behoudens ingeval van surseance of faillissement van Afnemer, gerechtigd om door Motrac verkochte zaken door te verkopen in het kader van haar reguliere bedrijfsvoering. Afnemer kan en mag geen beperkte rechten vestigen op door Motrac geleverde zaken tenzij zaken van Motrac zijn gekocht en de koopprijs is voldaan. 

3. Verpakking 

3.1 Motrac zal zaken verpakken volgende de bij Motrac geldende gebruikelijke maatstaven. Wanneer Afnemer een bepaalde wijze van verpakking verlangt dan zijn de daaraan verbonden kosten voor Afnemer. 

4. Garantie 

4.1 Motrac verstrekt garanties voor zover dit uit de overeenkomst blijkt. Uit hoofde van door Motrac verstrekte garanties heeft Afnemer uitsluitend recht op kosteloos herstel of vervanging van zaken uit te voeren door Motrac of een door Motrac erkende dealer. 

4.2 Garantieverplichtingen vervallen indien gebreken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, reparatie of onderhoud van zaken door Afnemer. Kosten van vervanging of herstel buiten het kader van de garantie worden in rekening gebracht conform de gebruikelijke tarieven van Motrac. 

4.3 Wanneer Afnemer een beroep wenst te doen op garantie dient Afnemer gebreken uiterlijk 15 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te melden. 

4.4 Wanneer Afnemer aanspraak wenst te maken op garantie dient ze de onderdelen of zaken die onderwerp zijn van de garantieaanspraak te retourneren aan Motrac. 

C. Huur 

1. Toepasselijkheid Deel C: Huur 

1.1 De in dit Deel C: Huur opgenomen bepalingen zijn, in combinatie met Deel A: Algemeen, van toepassing indien Motrac zaken verhuurt aan Afnemer. 

2. Huur 

2.1 Een zaak wordt gehuurd voor de duur en tegen de prijs zoals bepaald in de overeenkomst met inachtneming van artikelen 5.2 en 5.3. 

2.2 Verhuurde zaken blijven het eigendom van Motrac. Afnemer verkrijgt gedurende de duur van de overeenkomst het onoverdraagbare recht om de zaak op de locatie(s) vermeld in de overeenkomst te gebruiken in het kader van de uitvoering van diens normale bedrijfsvoering. 

2.3 Het is niet mogelijk, en Afnemer is niet bevoegd, om zaken aan derden in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren of vervreemden. Gebruik van zaken buiten Nederland is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Motrac niet toegestaan. 

3. Gebruik van de zaken 

3.1 Bij het in ontvangst nemen van zaken dient Afnemer te controleren of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Indien Afnemer gebreken constateert dient Afnemer Motrac hier direct over te informeren. 

3.2 Afnemer zal als een goed huisvader voor de zaak zorgdragen. Afnemer is verplicht zaken buiten de tijden van gebruik op een droge en voor derden afgesloten plaats te bewaren. Sleutels dienen uit het contact te worden verwijderd. 

3.3 Zaken mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de bestemming daarvan, door daartoe bevoegde en ervaren bestuurders en conform de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder mede wordt verstaan een heftruckcertificaat en een T-rijbewijs. 

3.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst dienen zaken te allen tijde schoon en in de staat waarin ze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld (behoudens normale gebruiksslijtage) te worden geretourneerd aan Motrac dan wel een door haar aan te wijzen locatie. Afnemer dient kosten voor herstel en reiniging en waardevermindering van zaken welke te wijten is aan Afnemer op eerste verzoek van Motrac te voldoen. 

3.5 Afnemer is verplicht Motrac direct schriftelijk te informeren indien op de zaken beslag wordt gelegd of dreigt te worden gelegd of een derde afgifte van de zaken vordert. Indien Afnemer mededeling van betalingsonmacht doet als bedoeld in de Invorderingswet 1990 of enige sociale verzekeringswet, moet Afnemer op dezelfde dag Motrac daarvan schriftelijk in kennis stellen. Afnemer zal Motrac schadeloosstellen voor alle kosten (daaronder mede begrepen juridische kosten) die Motrac maakt teneinde de zaken in haar macht te brengen. 

4. Onderhoud 

4.1 Afnemer voorziet zaken voor eigen rekening van brandstof, is verantwoordelijk voor batterijen en controleert tenminste: - de algemene en veilige werking van de zaak en de eventueel aan de zaak gekoppelde of bijbehorende apparatuur; - de conditie van de waarschuwings- en signaleringssystemen, leidingen, slangen, koelsystemen, luchten, vloeistofsystemen e.d.; - de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koel-, antivries- en remvloeistof, alle overige smeermiddelen en vloeistoffen; Indien nodig vult Afnemer deze bij; - de bandenspanning en de conditie van de banden. Voor zover nodig brengt Afnemer de banden op de voorgeschreven spanning; - de werking van de bedrijfsurenteller; - wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij. Afnemer zal deze indien nodig voor eigen rekening bijvullen met gedestilleerd water. 

4.2 Onderhoud anders dan bedoeld in artikel 4.1 wordt uitgevoerd door Motrac. Het bepaalde in Deel D: Services, is in dit verband van overeenkomstige toepassing. 

5. Huurvergoeding 

5.1 Vergoedingen worden steeds maandelijks vooraf in rekening gebracht. 

5.2 Vergoedingen kunnen eenmaal per jaar worden geïndexeerd. 

5.3 In aanvulling op het jaarlijks recht tot indexatie volgend uit artikel 5.2, geldt dat; a.de vergoeding kan worden aangepast indien zich tussen de datum van sluiting van de overeenkomst en de datum van terbeschikkingstelling van de zaak wijzigingen voordoen in de aan Motrac in rekening gebrachte kosten met betrekking tot (i) de koopprijs van de zaak en toebehoren, (ii) rente, (iii) overheidsheffingen, en, indien en voor zover van toepassing; (iv) verzekeringspremie, (v) reparatie en onderhoud), (vi) en overige servicecomponenten, en; b.tijdens de looptijd van de overeenkomst de vergoeding kan worden gewijzigd wanneer zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de kosten van: (i) verzekering, (ii) leges en andere overheidsheffingen; (iii) reparatie en onderhoud, (iv) overige in de overeenkomst overeengekomen servicecomponenten. 

5.4 Prijswijzigingen als bedoeld in artikel 5.3 kunnen worden berekend en verrekend vanaf het moment waarop zij zich voordoen of bij de eindafrekening. Aan het doorvoeren van prijswijzigingen kan Afnemer niet het recht ontlenen de overeenkomst tussentijds op te zeggen of te ontbinden. 

5.5 Wanneer de vergoeding is gebaseerd op een aantal draaiuren van een zaak, dient Afnemer op eerste verzoek van Motrac een waarheidsgetrouwe opgave van het aantal draaiuren zoals weergegeven op de bedrijfsurenteller te doen.

5.6 Wanneer de vergoeding is gebaseerd op een aantal draaiuren van een zaak, worden eventuele meer-uren tegen de in de overeenkomst vermelde meerprijs, en bij gebreke daarvan tegen de alsdan door Motrac gehanteerde meerprijs, in rekening gebracht. Wanneer de afwijking groter is dan 10%, is Motrac gerechtigd om de duur van de overeenkomst en/of het termijnbedrag naar rato te wijzigen. 

5.7 Na inname van de zaak stelt Motrac een eindafrekening op. Verrekening vindt in ieder geval plaats over de meer gedraaide uren. 

6. Verzekering 

6.1 Motrac neemt, tenzij anders overeengekomen, zaken op in haar algemene W.A. en cascoverzekering en belast de daaraan verbonden kosten afzonderlijk naar rato door aan Afnemer. De alsdan toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en het alsdan toepasselijke eigen risico binden Afnemer. 

6.2 Afnemer dient schades onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur na ontstaan, te melden aan Motrac door indiening van een volledig ingevuld schadeformulier. Bij uitblijven van tijdige en/of volledige schademelding, is Motrac, onverminderd diens overige rechten, gerechtigd haar schade op Afnemer te verhalen 

6.3 Indien vergoedingen voor verzekering (of de huurvergoeding indien de verzekeringsvergoeding daarbij is inbegrepen) niet tijdig worden voldaan, wordt dekking opgeschort tot de dag waarop de achterstand volledig is voldaan. 

7. Audit 

7.1 Motrac is gerechtigd om te controleren of door Motrac verhuurde en ter beschikking gestelde zaken door Afnemer worden gebruikt conform de overeenkomst(en) en om draaiuren op te nemen. 

7.2 Afnemer zal Motrac haar volledige en onvoorwaardelijk medewerking verlenen om Motrac in staat te stellen uitvoering te geven aan een controle zoals bedoeld in artikel 7.1. 

D Reparatie, onderhoud en service 

1. Toepasselijkheid Deel D: Reparatie, Onderhoud en Service 

1.1 De in dit Deel D: Reparatie, Onderhoud en Service opgenomen bepalingen zijn, in combinatie met Deel A: Algemeen, van toepassing indien Motrac diensten, zoals inbedrijfsstelling, onderhoud, reparties en daarmee samenhangende diensten, aan Afnemer levert. 

2. Services 

2.1 Motrac zal zich naar beste kunnen inspannen om diensten met zorg uit te voeren. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. 

2.2 Afnemer zal Motrac steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening. 

3. Prijzen en tarieven 

3.1 Uitvoering van diensten wordt in rekening gebracht op basis van de in de overeenkomst opgenomen tarieven. Indien in de overeenkomst niet anders is bepaald, worden diensten op basis van nacalculatie in rekening gebracht. 

3.2 Tarieven kunnen eenmaal per jaar worden geïndexeerd. Daarnaast geldt met betrekking tot de tarieven van de diensten dat deze aanvullend kunnen worden aangepast overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.3 Deel C. 

3.3 Als een periodieke vergoeding voor het uitvoeren van diensten is overeengekomen, is deze vergoeding vooraf verschuldigd. 

3.4 Een vergoeding voor onderhoud wordt gebaseerd op draaiuren van de zaak. Hierbij geldt dat het minimale aantal draaiuren van te onderhouden zaak 500 uur per jaar bedraagt. De draaiuren zoals weergegeven op het teller display zijn leidend. Afnemer dient op eerste verzoek van Motrac een waarheidsgetrouwe opgave van het aantal draaiuren doen. Een overschrijding van het aantal draaiuren wordt jaarlijks afgerekend. Wanneer het aantal draaiuren per jaar tenminste 20% lager is dan ingeschat dan kan Afnemer, indien redelijkerwijs mag worden verwacht dat dit van structurele aard is, verzoeken om aanpassing van de overeenkomst. Motrac is niet gehouden om minderuren te vergoeden. 

3.5 Bij overschrijding van het aantal overeengekomen draaiuren met tenminste 10%, (of wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke overschrijding zal plaatsvinden), dan is Motrac gerechtigd om de duur van de overeenkomst en/of het termijnbedrag naar rato te wijzigen. Wanneer Motrac het termijnbedrag wijzigt, is ze gerechtigd om het gewijzigde bedrag met terugwerkende kracht in rekening te brengen. 

4. Onderhoud 

4.1 Motrac is alleen tot het verrichten van onderhoud gehouden indien dit in de overeenkomst is opgenomen. 

4.2 Wanneer is overeengekomen dat Motrac onderhoudswerkzaamheden verricht, zal Motrac zich inspannen om die werkzaamheden te verrichten die noodzakelijk zijn om de betreffende zaken in goede staat van onderhoud te houden mede gelet op de aard en bestemming van de te onderhouden zaak. 

4.3 Afnemer is gehouden om Motrac tijdig schriftelijk te informeren over alle veranderingen die invloed kunnen hebben op de prestaties van de te onderhouden zaken waaronder de inzetomstandigheden. Afnemer is ermee bekend dat de tarieven voor onderhoud zijn gebaseerd op de door Afnemer kenbaar gemaakte inzetomstandigheden. 

4.4 Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de servicemonteur op de locatie direct kan starten met zijn werkzaamheden. De kosten gemaakt als gevolg van wacht- tijden en/of als gevolg van het feit dat de werkzaamheden om wat voor reden dan ook niet kunnen plaatsvinden zullen separaat tegen geldende tarieven aan Afnemer in rekening worden gebracht. 

4.5 Elke zaak heeft specifieke onderhoudskenmerken. Afhankelijk van deze kenmerken, onderhoudsrichtlijnen, inzetomstandigheden en draaiuren zal Motrac, zaken periodiek controleren. In dit kader dienen zaken op verzoek van Motrac, tenminste 1 werkdag per kalenderjaar, ter beschikking van Motrac worden gesteld. 

4.6 Motrac zal desgewenst in overleg met Afnemer een onderhoudsplanning opstellen. 

4.7 Onderhoudswerkzaamheden vinden plaats op werkdagen (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) van 07:45 tot 16:45. Voor werkzaamheden uitgevoerd buiten deze dagen en tijden geldt een toeslag. 

4.8 Indien niet binnen 48 uur na diagnosestelling de zaak gerepareerd is, kan desgevraagd een overbruggingszaak ter beschikking worden gesteld. Het ter beschikking stellen van een overbruggingszaak geldt niet bij zaken met een hefcapaciteit van meer dan 8 ton, EX-trucks, VKA-trucks en voorzetapparatuur. 

4.9 Afnemer heeft recht op maximaal één vervanging per contractjaar per band, wiel of rol, indien versleten. 

4.10 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van zaken, is Motrac gerechtigd om de uitvoering van deze werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen apart in rekening te brengen. In geval van dergelijke schade wordt geen overbruggingszaak ter beschikking gesteld. 

4.11 Werkzaamheden zoals het repareren van door Afnemer veroorzaakte schades, of vervanging van onderdelen als gevolg daarvan, behoren niet tot reguliere onderhoudswerkzaamheden en worden apart in rekening gebracht. 

4.12 Het aanbrengen van aanpassingen als gevolg van gewijzigde overheidsvoorschriften behoren niet tot reguliere werkzaamheden en worden apart in rekening gebracht. 

4.13 Onverminderd de overige rechten van Motrac vervallen alle verplichtingen van Motrac met betrekking tot onderhoud zodra zaken buiten Nederland zijn of wanneer Afnemer deze inzet op een andere dan de overeengekomen locatie(s). 

5. Servicecontracten 

5.1 De exacte aard en omvang het uit te voeren onderhoud is omgeschreven in de serviceovereenkomst. Het is Afnemer niet toegestaan een serviceovereenkomst tussentijds te beëindigen. 

5.2 Additionele werkzaamheden zoals het repareren van schades, daaronder mede begrepen het zo nodig vervangen van onderdelen bij storingen ten gevolge van buiten de zaak gelegen oorzaken, komen voor rekening van Afnemer tegen de alsdan geldende tarieven. 

6. Verplichtingen Afnemer 

6.1 Afnemer zal Motrac schriftelijk op de hoogte stellen van wijzingen in het adres van Afnemer en van de locaties waar zaken zich bevinden. 

6.2 Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat Motrac toegang heeft tot de zaken. Afnemer dient te beschikken over een geschikte en veilige werkplek die tenminste voldoet aan de meest recente VCA vereisten en dient deze aan Motrac ter beschikking te stellen. De werkplek dient voorzien te zijn van verlichting, ventilatiemogelijkheden, normale werktemperatuur, voldoende werkruimte rondom de zaak, beperking van risico’s (ander verkeer, geluidsniveau, gevaarlijke stoffen). Daarnaast dienen voor medewerkers voorzieningen terzake hygiëne, toilet, vluchtwegen en EHBO beschikbaar te zijn. 

6.3 Wanneer onderhoud redelijkerwijs niet kan worden uitgevoerd op de locatie van Afnemer zijn de kosten voor vervoer van de zaak naar Motrac ´s meest nabije werkplaats voor rekening van Afnemer. 

6.4 Afnemer verklaart Motrac volledige medewerking te verschaffen wanneer een zaak, naar oordeel van Motrac, onderhouden of gerepareerd dient te worden en stelt de zaak op eerste verzoek daartoe ter beschikking aan Motrac. 

6.5 Afnemer is gehouden om klein dagelijks- en wekelijks onderhoud zoals omschreven in documentatie met betrekking tot de zaak, met betrekking tot de batterij/ lader en met betrekking tot voorzetapparatuur zelfstandig en voor eigen rekening uit te voeren. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van voorgeschreven brandstoffen, smeermiddelen en vloeistoffen. Op verzoek van Motrac dient Afnemer inzage te verschaffen in uitgevoerd klein dagelijks- en wekelijks onderhoud. 

6.6 Afnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalstoffen en vloeistoffen. 

6.7 De uren en kosten verband houdend met omstandigheden waardoor werkzaamheden niet, of niet behoorlijk, kunnen worden uitgevoerd worden apart in rekening gebracht tenzij deze omstandigheden zijn toe te rekenen aan Motrac. 

7. Rapportage 

7.1 Motrac zal uitgevoerde werkzaamheden vastleggen in een werkrapport, onder vermelding van gewerkte uren en vervangen onderdelen. 

7.2 Het werkrapport wordt (digitaal) aan Afnemer verzonden. Ingeval van een veiligheidskeuring kan Afnemer tevens een kopie van het keuringsrapport opvragen. 

8. Storingsmeldingen 

8.1 Storingen en gebreken dienen via het storingsformulier op www.motrac.nl, per telefoon of per e-mail onder vermelding van datum, tijd, serienummer en vestiging van Afnemer te worden gemeld. 

8.2 Dringende storingen buiten kantoortijden dienen te worden gemeld via telefoonnummer: 06–53 371 294.