A. Algemeen

1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst
gesloten door Motrac Intern Transport B.V. (“Motrac”) en haar contractpartij
(“Afnemer”).
1.2 Deze algemene voorwaarden bestaan uit de volgende delen:
- Deel A: Algemeen;
- Deel B: Koop;
- Deel C: Huur; en
- Deel D: Reparatie, Onderhoud en Service
- Deel E: Voorwaarden koop via webshop

1.3 Deel A is op elke overeenkomst van toepassing. Delen B tot en met E zijn van
toepassing wanneer er sprake is van koop (B), huur (C) en/of Reparatie, Onderhoud
en Service (D), Koop via webshop (E).
1.4 Wanneer sprake is van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in een overeenkomst
en het bepaalde in deze algemene voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de
overeenkomst. Is er sprake van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deel A:
Algemeen en een overig deel van deze algemene voorwaarden, dan prevaleert het
bepaalde in het overige deel.

2. Aanbiedingen
2.1 Aanbiedingen en offertes van Motrac zijn vrijblijvend. De inhoud van
documentatie zoals voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst door
Motrac aan Afnemer verzonden, maakt geen deel uit van de Overeenkomst.
2.2 Afnemer staat in voor de juistheid van door haar aan Motrac verschafte informatie.

3. Duur
3.1 Wanneer een overeenkomst niet door volbrenging eindigt, wordt een overeenkomst
aangegaan voor de daarin bepaalde duur en bij gebreke daarvan voor de
duur van 1 jaar.
3.2 Wanneer een overeenkomst niet door volbrenging eindigt en voor bepaalde tijd is
aangegaan, wordt de overeenkomst na afloop van de initiële duur telkens stilzwijgend
verlengd voor een duur van 1 maand.

4. Kwaliteit
4.1 Motrac staat er voor in dat door haar aan Afnemer geleverde zaken voldoen
aan de in de overeenkomst opgenomen specificaties, mits zaken door Afnemer
op een normale en voor de zaken gebruikelijke wijze worden gebruikt conform de
voorschriften van Motrac en het doel waarvoor zaken zijn vervaardigd.
4.2 Zaken worden geleverd met handleidingen, instructieboeken en soortgelijke
documentatie. Voorgaande documenten maken onderdeel uit van de overeenkomst.
Indien bij gebruik blijkt dat deze documenten ontbreken, is de Afnemer gehouden
deze op te vragen bij Motrac.
4.3 Afnemer is gehouden om de in artikel 4.2 bedoelde stukken voor het gebruik van
de zaken zorgvuldig te bestuderen, personeel dat met de zaken werkt te verplichten
om hetzelfde te doen en de zaken overeenkomstig deze stukken te (laten) gebruiken.
Motrac is niet aansprakelijk voor schade wanneer Afnemer tekortschiet
om aan zijn verplichtingen in dit artikel te voldoen.
4.4 Als Afnemer tot ingebruikname van geleverde zaken overgaat, worden zaken
geacht te beantwoorden aan de overeenkomst.
4.5 Afnemer dient gebreken uiterlijk 15 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of
had behoren te ontdekken schriftelijk te melden. Doet Afnemer dit niet dan is
Motrac niet gehouden om tot herstel of vervanging over te gaan.
4.6 Om een juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken zal Afnemer
Motrac al dan niet op verzoek, tijdig van informatie voorzien. Afnemer is
ermee bekend dat Motrac haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
uitvoert op basis van de door Afnemer aan Motrac verstrekte inlichtingen en
informatie en Afnemer staat in voor de juistheid daarvan.

5. Levering en eigendom
5.1 Motrac levert ex works (laatste versie Incoterms). De door Motrac kenbaar
gemaakte (leverings-) termijnen zijn indicatief.
5.2 Door Motrac geleverde zaken blijven het eigendom van Motrac totdat
Afnemer aan al haar betalingsverplichtingen jegens Motrac heeft voldaan.
5.3 Indien Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet nakomt,
of indien Motrac vreest dat Afnemer in de nakoming van verplichtingen tekort
zal schieten, is Motrac gerechtigd om geleverde zaken bij Afnemer af te (laten)
halen. Afnemer is verplicht hier volledige onvoorwaardelijke medewerking aan
verlenen.
5.4 Motrac is gerechtigd om de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

6. Onderhoud
6.1 Tenzij zaken van Motrac zijn gekocht, of wanneer uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen, is Afnemer gehouden om onderhouds-, reparatie en
soortgelijke werkzaamheden exclusief door Motrac te laten verrichten. In
voorkomend geval is het bepaalde in Deel D: Reparatie, Onderhoud en Service van
toepassing.

7. Inbedrijfsstelling
7.1 Tenzij anders overeengekomen zijn (de kosten van) montage, installatie, inbedrijfstelling
of de daarvoor benodigde materialen niet inbegrepen bij de overeenkomst.
De kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen
en dergelijke zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij anders is bepaald.
7.2 Motrac is niet verantwoordelijk voor eventueel benodigde vergunningen.
7.3 Wanneer in de overeenkomst is opgenomen dat montage, installatie en/of
inbedrijfstelling (mede) door Motrac zal worden uitgevoerd zal Afnemer voor
eigen rekening en risico steeds alle door Motrac verzochte medewerking en
materialen verschaffen.

8. Prijs en betaling
8.1 Prijzen zijn exclusief btw en exclusief van overheidswege opgelegde heffingen,
assemblagekosten, transportkosten en verzekeringskosten.
8.2 Tenzij anders overeengekomen zal Motrac Afnemer uitsluitend digitaal
factureren.
8.3 Motrac is gerechtigd haar prijzen aan te passen wanneer de kosten voor de
uitvoering van de overeenkomst stijgen als gevolg van omstandigheden die buiten haar controlesfeer liggen zoals ingeval van aanpassing van premies voor sociale
lasten en andere verzekeringen, loodtoeslag, belastingen, etc.
8.4 Betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Afnemer dient facturen van Motrac
binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn volledig en zonder verrekening of
opschorting te voldoen. Wanneer geen betalingstermijn wordt vermeld, geldt een
betalingstermijn van 21 dagen na facturatiedatum.
8.5 Afnemer is te allen tijde verplicht de (huur)termijnen te voldoen. Schade of
gebreken aan de zaken of de omstandigheid dat het gebruik daarvan om enige
andere reden niet mogelijk is of niet is toegestaan krachtens enige wet, regeling
of overeenkomst, geven Afnemer niet het recht enige (betalings)verplichting op te
schorten.
8.6 Zodra Afnemer in verzuim is, is hij wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15%
van de hoofdsom. Betalingen gaan eerst in mindering op verschenen rente en
kosten en vervolgens in mindering op de hoofdsom.

9. Intellectueel eigendom
9.1 De overeenkomst(en) strekken niet tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten.
Motrac behoudt zich, eventueel ten behoeve van diens toeleveranciers,
alle rechten met betrekking tot de door haar aan Afnemer verstrekte zaken en
overige materialen voor.
9.2 Afnemer verkrijgt met betrekking tot door Motrac aan haar verstrekte materialen
zoals adviezen, rapporten, tekeningen, ontwerpen, schetsen, software etc., het
onoverdraagbare, niet-sublicentieerbare recht om de materialen gedurende de duur
van de overeenkomst voor eigen intern gebruik te gebruiken.
9.3 Afnemer garandeert dat de door haar aan Motrac verstrekte zaken en
overige materialen geen inbreuk maken op rechten van derden. Afnemer vrijwaart
Motrac, en zal Motrac volledig schadeloos houden, voor aanspraken
van derden verband houdend met de stelling dat door Afnemer aan Motrac
verstrekte zaken en/of overige materialen inbreuk maken op een recht van die
derde.

10. Vertrouwelijke informatie
10.1 Partijen zijn verplicht om informatie van de andere partij die onder een verplichting
van geheimhouding is verstrekt, of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs
moet worden aangenomen, vertrouwelijk te behandelen. In dit kader dient de
ontvangende partij dezelfde maatregelen te nemen als de maatregelen genomen
voor de bescherming van haar eigen vertrouwelijke maatregelen en tenminste
redelijke maatregelen.
10.2 De aanbiedingen en prijzen van Motrac zijn van vertrouwelijke aard.

11. Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van Motrac, uit welke hoofde dan ook ontstaan, is
beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor
die overeenkomst bedongen prijs. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 1 jaar, dan wordt de voor
de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van door Motrac
bedongen vergoedingen (exclusief btw) voor 1 jaar. In geen geval zal de aansprakelijkheid
van Motrac meer bedragen dan € 1.250.000,-.
11.2 De aansprakelijkheid van Motrac voor schade door dood of lichamelijk letsel
bedraagt in totaal nooit meer dan € 2.500.000,-
11.3 Motrac is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals winstderving, gemiste
besparingen, bedrijfsstagnatie, stilstand en overige gevolgschade.
11.4 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid vervallen ingeval van opzet
of grove schuld.
11.5 Afnemer vrijwaart Motrac voor aanspraken van derden uit hoofde van de Wet
Ketenaansprakelijkheid.

12. Verzekering
12.1 Behoudens het geval dat gehuurde zaken verzekerd worden via Motrac,
verplicht Afnemer zich om van Motrac gehuurde zaken en zaken waarop een
eigendomsvoorbehoud rust afdoende WA & casco te verzekeren en verzekerd te
houden tegen verduistering, diefstal, brand-, ontploffings- en waterschade en de
polis en bewijs van premiebetaling op eerste verzoek aan Motrac ter inzage te
geven.
12.2 Afnemer cedeert hierbij, reeds nu voor alsdan, vorderingen die hij heeft uit
hoofde van zijn verzekeringsovereenkomst en garandeert, onverlet het recht van
Motrac om een dergelijke mededeling te doen, hier onverwijld mededeling
van te doen aan zijn verzekeraar.

13. Overmacht
13.1 Partijen zijn niet gehouden om verplichtingen (met uitzondering van betalingsverplichtingen)
na te komen ingeval van overmacht.
13.2 Indien een overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt, of voorzienbaar is dat
deze langer dan 60 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd om deze overeenkomst
zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden. Wat op grond van de overeenkomst
is gepresteerd wordt dan naar verhouding afgerekend zonder dat partijen elkaar
overigens iets verschuldigd zijn.

14. Beëindiging
14.1 Partijen zijn gerechtigd om een overeenkomst met onmiddellijk ingang door middel
van een schriftelijke kennisgeving te beëindigen indien:
- de andere partij surseance van betaling aanvraagt;
- de andere partij haar eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement
wordt verklaard;
- de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
- Afnemer, ondanks verzoek daartoe van Motrac, geen of onvoldoende
zekerheid stelt voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de met
Motrac gesloten overeenkomsten;
- op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt
gelegd;
- Afnemer enige verplichting uit een Raamovereenkomst, orderbevestiging(en) en/
of algemene voorwaarden niet, niet tijdig, niet volledig of niet correct nakomt zulks
na daartoe deugdelijk te zijn gesommeerd dan wel Motrac redelijke grond
heeft zulks te vrezen of te vrezen dat inbreuk zal worden gemaakt op het eigendomsrecht
van Motrac op de zaken;
- indien de zeggenschap over Afnemer wijzigt.
14.2 Een ontbinding van een overeenkomst laat dat wat partijen over en weer hebben
gepresteerd onverlet tenzij een partij ten aanzien van deze prestaties in verzuim

15. Overdracht
15.1 Afnemer kan de overeenkomst, of de daaruit voortvloeiende rechten niet overdragen
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Motrac.
15.2 Afnemer verleent Motrac hierbij bij voorbaat toestemming om de overeenkomst
en/of het eigendom van de zaak en de daaruit voortvloeiende rechten,
geheel of gedeeltelijk aan derden over dragen, te verkopen of anderszins te
vervreemden.

16. Contactpersonen en escalatieregeling
16.1 Partijen zullen ieder een contactpersoon aanwijzen met betrekking tot de uitvoering
van de overeenkomst.
16.2 Wanneer een partij meent dat er sprake is van een geschil zal deze dit schriftelijk
aan de andere partij melden.
16.3 Binnen 14 dagen na ontvangst van de in artikel 16.2 bedoeld melding zullen de
contactpersonen in overleg treden om te proberen het geschil op te lossen.
16.4 Indien het in artikel 16.3 bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt, zullen directies
van Motrac en Afnemer binnen 14 dagen na het overleg bijeenkomen om
te proberen het geschil op te lossen.
16.5 Het bepaalde in dit artikel 16 laat de rechten van partijen onverlet en staat partijen
dus niet in de weg om conservatoire rechtsmaatregelen te treffen of om een voorziening
in kort geding te vragen.

17 Gebruik van persoonsgegevens
17.1 Voor zover Motrac in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens
verwerkt, zijn de volgende bepalingen van dit artikel van toepassing. Voor de
toepassing van dit artikel worden onder “Afnemer” mede verstaan de directeuren,
aandeelhouders en andere functionarissen van de rechtspersoon.
17.2 Motrac is verantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die aan
haar in verband met de overeenkomst zijn of zullen worden verstrekt, en kan deze
gebruiken en verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden (i) het beoordelen
van aanvragen, zoals de aanvraag tot het aangaan van een overeenkomst met
Motrac, (ii) fraudepreventie en incasso en (iii) de administratie en uitvoering
van de overeenkomst, zekerheidsdocumenten en aanverwante overeenkomsten.
17.3 Ten behoeve van deze doeleinden kan Motrac de informatie doorgeven aan of
delen met groepsmaatschappijen van Motrac, te vinden op http://royalreesink.com/over-ons/onze-bedrijven/,
verzekeraars, Motrac’s rechtsopvolgers en
incassobureaus.
17.4 Voor gebruikmaking van het recht op inzage in, correctie en verwijdering van
persoonsgegevens kan contact met Motrac worden opgenomen via info@
motraclinde.nl.
17.5 Het verwerken van persoonsgegevens van Afnemer wordt uitgevoerd in overeenstemming
met regelgeving toepasselijk op de verwerking van persoonsgegevens.
Persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gebruikt voor
een ander doel dan de in artikel 17.2 en artikel 17.3 genoemde doeleinden.

18 Overig
18.1 De toepasselijkheid van voorwaarden gehanteerd door Afnemer wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
18.2 Wanneer een bepaling in de overeenkomst of in deze algemene voorwaarden nietig
is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

19 Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Motrac en Afnemer is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
1980 is uitgesloten.
19.2 Geschillen tussen Motrac en Afnemer worden exclusief voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland.

B. Koop

1. Toepasselijkheid Deel B: Koop
11.1 De in dit Deel B: Koop opgenomen bepalingen zijn, in combinatie met Deel A:
Algemeen, van toepassing wanneer Motrac zaken aan Afnemer verkoopt.

2. Koop en verkoop
2.1 Motrac verkoopt en Afnemer koopt de zaken naar aard en aantal zoals in de
overeenkomst is bepaald.
2.2 Afnemer draagt het risico van de selectie van gekochte zaken.
2.3 Motrac staat er voor in dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik en
voldoen aan de specificaties zoals opgenomen in de overeenkomst.
2.4 Afnemer is, behoudens ingeval van surseance of faillissement van Afnemer, gerechtigd
om door Motrac verkochte zaken door te verkopen in het kader van haar
reguliere bedrijfsvoering. Afnemer kan en mag geen beperkte rechten vestigen op
door Motrac geleverde zaken tenzij zaken van Motrac zijn gekocht en de
koopprijs is voldaan.

3. Verpakking
3.1 Motrac zal zaken verpakken volgende de bij Motrac geldende gebruikelijke
maatstaven. Wanneer Afnemer een bepaalde wijze van verpakking verlangt
dan zijn de daaraan verbonden kosten voor Afnemer.

4. Garantie
4.1 Motrac verstrekt garanties voor zover dit uit de overeenkomst blijkt. Uit
hoofde van door Motrac verstrekte garanties heeft Afnemer uitsluitend recht
op kosteloos herstel of vervanging van zaken uit te voeren door Motrac of een
door Motrac erkende dealer.
4.2 Garantieverplichtingen vervallen indien gebreken het gevolg zijn van onjuist,
onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, reparatie of onderhoud van zaken door
Afnemer. Kosten van vervanging of herstel buiten het kader van de garantie worden
in rekening gebracht conform de gebruikelijke tarieven van Motrac.
4.3 Wanneer Afnemer een beroep wenst te doen op garantie dient Afnemer gebreken
uiterlijk 15 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te melden
4.4 Wanneer Afnemer aanspraak wenst te maken op garantie dient ze de onderdelen
of zaken die onderwerp zijn van de garantieaanspraak te retourneren aan
Motrac.

C. Huur

1. Toepasselijkheid Deel C: Huur
1.1 De in dit Deel C: Huur opgenomen bepalingen zijn, in combinatie met Deel A:
Algemeen, van toepassing indien Motrac zaken verhuurt aan Afnemer.

2. Huur
2.1 Een zaak wordt gehuurd voor de duur en tegen de prijs zoals bepaald in de
overeenkomst.
2.2 Verhuurde zaken blijven het eigendom van Motrac. Afnemer verkrijgt gedurende
de duur van de overeenkomst het onoverdraagbare recht om de zaak op de
locatie(s) vermeld in de overeenkomst te gebruiken in het kader van de uitvoering
van diens normale bedrijfsvoering.
2.3 Het is niet mogelijk, en Afnemer is niet bevoegd, om zaken aan derden in gebruik
te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren of vervreemden. Gebruik van
zaken buiten Nederland is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Motrac niet toegestaan.

3. Gebruik van de zaken
3.1 Bij het in ontvangst nemen van zaken dient Afnemer te controleren of de zaken
beantwoorden aan de overeenkomst. Indien Afnemer gebreken constateert dient
Afnemer Motrac hier direct over te informeren.
3.2 Afnemer zal als een goed huisvader voor de zaak zorg dragen. Afnemer is verplicht
zaken buiten de tijden van gebruik op een droge en voor derden afgesloten plaats
te bewaren. Sleutels dienen uit het contact te worden verwijderd.
3.3 Zaken mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de bestemming daarvan,
door daartoe bevoegde en ervaren bestuurders en conform de toepasselijke weten
regelgeving waaronder mede wordt verstaan een heftruckcertificaat.
3.4 In geval van beëindiging van de overeenkomst dienen zaken te allen tijde schoon
en in de staat waarin ze aan Afnemer ter beschikking zijn gesteld (behoudens
normale gebruiksslijtage) te worden geretourneerd aan Motrac dan wel een
door haar aan te wijzen locatie. Afnemer dient kosten voor herstel en reiniging en
waardevermindering van zaken welke te wijten is aan Afnemer op eerste verzoek
van Motrac te voldoen.
3.5 Afnemer is verplicht Motrac direct schriftelijk te informeren indien op de zaken
beslag wordt gelegd of dreigt te worden gelegd of een derde afgifte van de zaken
vordert. Indien Afnemer mededeling van betalingsonmacht doet als bedoeld in de
Invorderingswet 1990 of enige sociale verzekeringswet, moet Afnemer op dezelfde
dag Motrac daarvan schriftelijk in kennis stellen. Afnemer zal Motrac
schadeloosstellen voor alle kosten (daaronder mede begrepen juridische kosten)
die Motrac maakt teneinde de zaken in haar macht te brengen.

4. Onderhoud
4.1 Afnemer voorziet zaken voor eigen rekening van brandstof, is verantwoordelijk voor
batterijen en controleert tenminste:
- de algemene en veilige werking van de zaak en de eventueel aan de zaak gekoppelde
of bijbehorende apparatuur;
- de conditie van de waarschuwings- en signaleringssystemen, leidingen, slangen,
koelsystemen, luchten, vloeistofsystemen e.d.;
- de niveaus van smeerolie, hydraulische olie, koel-, antivries- en remvloeistof, alle
overige smeermiddelen en vloeistoffen; Indien nodig vult Afnemer deze bij;
- de bandenspanning en de conditie van de banden. Voor zover nodig brengt
Afnemer de banden op de voorgeschreven spanning;
- de werking van de bedrijfsurenteller;
- wekelijks het waterniveau van de tractiebatterij. Afnemer zal deze indien nodig
voor eigen rekening bijvullen met gedestilleerd water.
4.2 Onderhoud anders dan bedoeld in artikel 4.1 wordt uitgevoerd door Motrac.
Het bepaalde in Deel D: Services, is in dit verband van overeenkomstige toepassing.

5. Huurvergoeding
5.1 Vergoedingen worden steeds maandelijks vooraf in rekening gebracht.
Vergoedingen kunnen eenmaal per jaar worden geïndexeerd.
5.2 Wanneer de vergoeding is gebaseerd op een aantal draaiuren van een zaak, dient
Afnemer op eerste verzoek van Motrac een waarheidsgetrouwe opgave van
het aantal draaiuren zoals weergegeven op de bedrijfsurenteller te doen.
5.3 Wanneer de vergoeding is gebaseerd op een aantal draaiuren van een zaak,
worden eventuele meer-uren tegen de in de overeenkomst vermelde meerprijs,
en bij gebreke daarvan tegen de alsdan door Motrac gehanteerde meerprijs,
in rekening gebracht. Wanneer de afwijking groter is dan 10%, is Motrac
gerechtigd om de duur van de overeenkomst en/of het termijnbedrag naar rato te
wijzigen.
5.4 Na inname van de zaak stelt Motrac een eindafrekening op. Verrekening vindt
in ieder geval plaats over de meer gedraaide uren.

6. Verzekering
6.1 Motrac neemt, tenzij anders overeengekomen, zaken op in haar algemene
W.A. en cascoverzekering en belast de daaraan verbonden kosten afzonderlijk naar
rato door aan Afnemer. De alsdan toepasselijke verzekeringsvoorwaarden en het
alsdan toepasselijke eigen risico binden Afnemer.
6.2 Afnemer dient schades onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur na ontstaan, te melden
aan Motrac door indiening van een volledig ingevuld schadeformulier. Bij
uitblijven van tijdige en/of volledige schademelding, is Motrac, onverminderd
diens overige rechten, gerechtigd haar schade op Afnemer te verhalen
6.3 Indien vergoedingen voor verzekering (of de huurvergoeding indien de verzekeringsvergoeding
daarbij is inbegrepen) niet tijdig worden voldaan, wordt dekking
opgeschort tot de dag waarop de achterstand volledig is voldaan.

7. Audit
7.1 Motrac is gerechtigd om te controleren of door Motrac verhuurde en ter
beschikking gestelde zaken door Afnemer worden gebruikt conform de overeenkomst(en)
en om draaiuren op te nemen.
7.2 Afnemer zal Motrac haar volledige en onvoorwaardelijk medewerking verlenen
om Motrac in staat te stellen uitvoering te geven aan een controle zoals
bedoeld in artikel 7.1.
buiten de zaak gelegen oorzaken, komen voor rekening van Afnemer tegen de
alsdan geldende tarieven.

D Reparatie, onderhoud en service

1. Toepasselijkheid Deel D: Reparatie, Onderhoud en Service
1.1 De in dit Deel D: Reparatie, Onderhoud en Service opgenomen bepalingen zijn, in
combinatie met Deel A: Algemeen, van toepassing indien Motrac diensten,
zoals inbedrijfsstelling, onderhoud, reparties en daarmee samenhangende diensten,
aan Afnemer levert.

2. Services
2.1 Motrac zal zich naar beste kunnen inspannen om diensten met zorg uit te
voeren. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
2.2 Afnemer zal Motrac steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van
invloed kunnen zijn op de dienstverlening.

3. Prijzen en tarieven
3.1 Uitvoering van diensten wordt in rekening gebracht op basis van de in de overeenkomst
opgenomen tarieven. Indien in de overeenkomst niet anders is bepaald,
worden diensten op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Tarieven kunnen
eenmaal per jaar worden geïndexeerd.
3.2 Als een periodieke vergoeding voor het uitvoeren van diensten is overeengekomen,
is deze vergoeding vooraf verschuldigd.
3.3 Een vergoeding voor onderhoud wordt gebaseerd op draaiuren van de zaak. Hierbij
geldt dat het minimale aantal draaiuren van te onderhouden zaak 500 uur per
jaar bedraagt. De draaiuren zoals weergegeven op het teller display zijn leidend.
Afnemer dient op eerste verzoek van Motrac een waarheidsgetrouwe opgave
van het aantal draaiuren doen. Een overschrijding van het aantal draaiuren wordt
jaarlijks afgerekend. Wanneer het aantal draaiuren per jaar tenminste 20% lager
is dan ingeschat dan kan Afnemer, indien redelijkerwijs mag worden verwacht
dat dit van structurele aard is, verzoeken om aanpassing van de overeenkomst.
Motrac is niet gehouden om minderuren te vergoeden.
3.4 Bij overschrijding van het aantal overeengekomen draaiuren met tenminste 10%,
(of wanneer voorzienbaar is dat een dergelijke overschrijding zal plaatsvinden), dan
is Motrac gerechtigd om de duur van de overeenkomst en/of het termijnbedrag
naar rato te wijzigen. Wanneer Motrac het termijnbedrag wijzigt, is ze
gerechtigd om het gewijzigde bedrag met terugwerkende kracht in rekening te
brengen.

4. Onderhoud
4.1 4.1 Motrac is alleen tot het verrichten van onderhoud gehouden indien dit in
de overeenkomst is opgenomen.
4.2 Wanneer is overeengekomen dat Motrac onderhoudswerkzaamheden
verricht, zal Motrac zich inspannen om die werkzaamheden te verrichten die
noodzakelijk zijn om de betreffende zaken in goede staat van onderhoud te houden
mede gelet op de aard en bestemming van de te onderhouden zaak.
4.3 Afnemer is gehouden om Motrac tijdig schriftelijk te informeren over alle
veranderingen die invloed kunnen hebben op de prestaties van de te onderhouden
zaken waaronder de inzetomstandigheden. Afnemer is ermee bekend dat de
tarieven voor onderhoud zijn gebaseerd op de door Afnemer kenbaar gemaakte
inzetomstandigheden.
4.4 Afnemer dient er zorg voor te dragen dat de servicemonteur op de locatie direct kan
starten met zijn werkzaamheden. De kosten gemaakt als gevolg van wachttijden
en/of als gevolg van het feit dat de werkzaamheden om wat voor reden dan ook
niet kunnen plaatsvinden zullen separaat tegen geldende tarieven aan Afnemer in
rekening worden gebracht.
4.5 Elke zaak heeft specifieke onderhoudskenmerken. Afhankelijk van deze kenmerken,
onderhoudsrichtlijnen, inzetomstandigheden en draaiuren zal Motrac,
zaken periodiek controleren. In dit kader dienen zaken op verzoek van Motrac,
tenminste 1 werkdag per kalenderjaar, ter beschikking van Motrac worden
gesteld.
4.6 Motrac zal desgewenst in overleg met Afnemer een onderhoudsplanning
opstellen.
4.7 Onderhoudswerkzaamheden vinden plaats op werkdagen (met uitzondering van
algemeen erkende feestdagen) van 07:45 tot 16:45. Voor werkzaamheden uitgevoerd
buiten deze dagen en tijden geldt een toeslag.
4.8 Indien niet binnen 48 uur na diagnosestelling de zaak gerepareerd is, kan desgevraagd
een overbruggingszaak ter beschikking worden gesteld. Het ter beschikking
stellen van een overbruggingszaak geldt niet bij zaken met een hefcapaciteit van
meer dan 8 ton, EX-trucks, VKA-trucks en voorzetapparatuur.
4.9 Indien reparaties noodzakelijk zijn als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig
gebruik van zaken, is Motrac gerechtigd om de uitvoering van deze
werkzaamheden en eventueel vervangen onderdelen apart in rekening te brengen.
In geval van dergelijke schade wordt geen overbruggingszaak ter beschikking
gesteld.
4.10 Werkzaamheden zoals het repareren van door Afnemer veroorzaakte schades, of
vervanging van onderdelen als gevolg daarvan, behoren niet tot reguliere onderhoudswerkzaamheden
en worden apart in rekening gebracht.
4.11 Het aanbrengen van aanpassingen als gevolg van gewijzigde overheidsvoorschriften
behoren niet tot reguliere werkzaamheden en worden apart in rekening
gebracht.
4.12 Onverminderd de overige rechten van Motrac vervallen alle verplichtingen
van Motrac met betrekking tot onderhoud zodra zaken buiten Nederland zijn
of wanneer Afnemer deze inzet op een andere dan de overeengekomen locatie(s).

5. Servicecontracten
5.1 De exacte aard en omvang het uit te voeren onderhoud is omgeschreven in de
serviceovereenkomst. Het is Afnemer niet toegestaan een serviceovereenkomst
tussentijds te beëindigen.
5.2 Additionele werkzaamheden zoals het repareren van schades, daaronder mede
begrepen het zo nodig vervangen van onderdelen bij storingen ten gevolge van

6. Verplichtingen Afnemer
6.1 Afnemer zal Motrac schriftelijk op de hoogte stellen van wijzingen in het adres
van Afnemer en van de locaties waar zaken zich bevinden.
6.2 Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat Motrac toegang heeft tot de zaken.
Afnemer dient te beschikken over een geschikte en veilige werkplek die tenminste
voldoet aan de meest recente VCA vereisten en dient deze aan Motrac ter
beschikking te stellen. De werkplek dient voorzien te zijn van verlichting, ventilatiemogelijkheden,
normale werktemperatuur, voldoende werkruimte rondom de zaak,
beperking van risico’s (ander verkeer, geluidsniveau, gevaarlijke stoffen). Daarnaast
dienen voor medewerkers voorzieningen terzake hygiëne, toilet, vluchtwegen en
EHBO beschikbaar te zijn.
6.3 Wanneer onderhoud redelijkerwijs niet kan worden uitgevoerd op de locatie van
Afnemer zijn de kosten voor vervoer van de zaak naar Motrac ´s meest nabije
werkplaats voor rekening van Afnemer.
6.4 Afnemer verklaart Motrac volledige medewerking te verschaffen wanneer een
zaak, naar oordeel van Motrac, onderhouden of gerepareerd dient te worden
en stelt de zaak op eerste verzoek daartoe ter beschikking aan Motrac.
6.5 Afnemer is gehouden om klein dagelijks- en wekelijks onderhoud zoals omschreven
in documentatie met betrekking tot de zaak, met betrekking tot de batterij / lader
en met betrekking tot voorzetapparatuur zelfstandig en voor eigen rekening uit te
voeren. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van voorgeschreven brandstoffen,
smeermiddelen en vloeistoffen. Op verzoek van Motrac dient Afnemer inzage
te verschaffen in uitgevoerd klein dagelijks- en wekelijks onderhoud.
6.6 Afnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van afvalstoffen en vloeistoffen.
6.7 De uren en kosten verband houdend met omstandigheden waardoor werkzaamheden
niet, of niet behoorlijk, kunnen worden uitgevoerd worden apart in rekening
gebracht tenzij deze omstandigheden zijn toe te rekenen aan Motrac.

7. Rapportage
7.1 Motrac zal uitgevoerde werkzaamheden vastleggen in een werkrapport,
onder vermelding van gewerkte uren en vervangen onderdelen.
7.2 Het werkrapport wordt (digitaal) aan Afnemer verzonden. Ingeval van een veiligheidskeuring
kan Afnemer tevens een kopie van het keuringsrapport opvragen.

8. Storingsmeldingen
8.1 Storingen en gebreken dienen via het storingsformulier op www.Motrac.nl, per
telefoon of per e-mail onder vermelding van datum, tijd, serienummer en vestiging
van Afnemer te worden gemeld.
8.2 Dringende storingen buiten kantoortijden dienen te worden gemeld via telefoonnummer:
06–53 371 294.

E. Koop via webshop

1. Toepasselijkheid deel E: Voorwaarden koop via webshop
De in dit deel E opgenomen bepalingen zijn, in combinatie met Deel A: Algemeen en deel B: Koop, van toepassing op iedere aanbieding gedaan door Motrac en overeenkomst gesloten door Afnemer met Motrac via de website https://www.motrac-parts.nl (een "Online Koop"). De voorwaarden opgenomen in Deel A: Algemeen en deel B: Koop zijn onverkort van toepassing op een Online Koop voor zover daarvan in dit deel E niet is afgeweken.  

2. Contactgegevens
De contactgegevens van Motrac voor Online Koop zijn:
Telefoon webshop klantenservice 088 – 7377820
Email webshop klantenservice verkooponderdelen@motraclinde.nl

3. Toepasselijkheid
3.1 Artikel 1 van Deel A: Algemeen wordt aangevuld met het bepaalde in dit artikel 3.
3.2 Voordat de overeenkomst voor een Online Koop wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Afnemer ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door Afnemer op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst voor een Online Koop wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat deze op verzoek van Afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Aanbiedingen
4.1 Artikel 2.1 van Deel A: Algemeen wordt voor Online Koop vervangen door de volgende tekst:
"Aanbiedingen van Motrac zijn vrijblijvend. Motrac is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. De inhoud van prijscouranten, folders, catalogussen, drukwerken e.d. en afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. binden Motrac niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van Motrac stelt de voorgaande buiten werking."
4.2 Artikel 2 van Deel A: Algemeen wordt aangevuld met het bepaalde in dit artikel 4.3 en 4.4.
4.3 Via https://www.motrac-parts.nl verkoopt Motrac de aldaar opgenomen zaken.
4.4 Omdat Afnemer handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, is op de overeenkomst geen herroepingsrecht van toepassing.

5. De overeenkomst
5.1 De overeenkomst voor Online Koop komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door Afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Motrac langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.3 Motrac treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Motrac zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen voor elektronische betalingen door Afnemer.
5.4 Indien van toepassing, zal Motrac bij het product aan Afnemer de informatie meesturen over garanties en bestaande service na aankoop.
5.5 Iedere overeenkomst voor Online Koop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

6. Levering en eigendom
6.1 Artikel 5 van Deel A: Algemeen wordt aangevuld met het bepaalde in dit artikel 6.
6.2 Zaken die Afnemer aan Motrac ter beschikking heeft gesteld in verband met onderhoud of reparatie blijven tijdens vervoer van en naar en verblijf bij Motrac voor risico van Afnemer.
6.3 Bij voldoende beschikbaarheid is de levertermijn voor de gekochte zaken twee werkdagen na ontvangst door Motrac van (i) betaling en (ii) alle gegevens waarvan Motrac aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
6.4 Motrac kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige vertragingsschade als gevolg van vertraging in de levering. Indien de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum als gevolg van een doen of laten door Afnemer is vertraagd wordt de leveringsdatum door Motrac aangepast. Een dergelijke aangepaste leveringsdatum zal dan als de overeengekomen leveringsdatum gelden.
6.5 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor uitvoering van de overeenkomst door Motrac bestelde zaken. Indien buiten de invloedssfeer van Motrac vertraging ontstaat als gevolg van wijziging van bedoelde omstandigheden of doordat door Motrac bestelde zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd.
6.6 Indien tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst met zich meebrengen dat sprake is van een lange levertijd, wordt de levertijd met die extra tijd verlengd.

7. Prijs en betaling
7.1 Afnemer kan op de volgende wijzen betalen in geval van een Online Koop:
- directe betaling via PSP:
(i) creditcard (VISA en MasterCard) waarbij het bedrag direct wordt afgeschreven bij bestelling
(ii) iDeal
- betaling via bankoverschrijving

- betaling via factuur


Direct na het plaatsen van de order voor de Online Koop ontvangt Afnemer een e-mail van Motrac. Betaling door bankoverschrijving dient plaats te vinden op het in die e-mail aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het in die e-mail opgenomen kenmerk. Betaling door factuur dient plaats te vinden binnen 21 dagen op het aangegeven bankrekeningnummer onder vermelding van het kenmerk.
7.2 De prijzen voor de zaken zijn gebaseerd op de prijslijst die van toepassing is op de dag waarop de overeenkomst voor de Online Koop is gesloten.

8. Escalatieregeling
8.1 Voor koop via de webshop wordt artikel 16.1 van Deel A: Koop buiten toepassing verklaard.